Tunceli’nin Ekonomik Yapısı

Tunceli’nin Ekonomik Yapısı Doğu Anadolu’nun  doğal güzellikleri, bitki örtüsü ve hayvan varlığı açısından en zengin illerinden, Tunceli’de toprak, yeraltı kaynakları ve beşeri sermaye açısından zengin olmaması, ulaşım altyapısındaki yetersizlikler, bölgede geçmişte hüküm süren çatışmalar nedeniyle oluşan kötü imaj  Tunceli’nin ekonomik gelişimini kısıtlamıştır.

Türkiye’nin yoksul illerinden birisi olan Tunceli’nin yoksulluğunun tarihsel, coğrafi, fiziksel, kültürel, siyasi çeşitli belirleyicileri vardır. Tunceli’nin geçmişine damgasını vurmuş olan dinamikler, ilde girişimcilik için elverişli bir ortamın oluşumunu desteklememektedir. kişi başına gelirin Türkiye ortalamasının %60’ı civarında olduğu, 26 bölge arasında Türkiye’nin en yoksul beşinci bölgesidir. Tunceli de bu bölgenin Bingöl’le beraber en yoksul iki ilinden birisidir

Tunceli ekonomi modelinin en belirleyici özelliklerinden birisi Tunceli’den kayda değer ölçüde ihracat yapılmamasıdır. Pazarlanabilir sanayi ve tarımsal üretimin düşüklüğünden kaynaklanan bu durumun önümüzdeki dönemde de büyük ölçüde değişmeden kalacağı düşünülmektedir. Gerek ulaştırma imkanlarının yetersizliği, gerekse Tunceli’de çevre dostu olmayan bir sanayileşmenin tercih edilmemesi nedeniyle Tunceli’nin döviz gelirinin ürün satışından değil, hizmet sunumundan geleceği düşünülmektedir

Tunceli’nin Ekonomik Yapısı Oluşturan Faaliyetler

Tarım:

Tunceli ilinde en çok yetişen tarım ürünü buğday olmasına rağmen miktarı azdır. Ayrıca, arpa, şekerpancarı, fasulye, soğan ve az miktarda pamuk ve iyi cins kokulu tütün yetiştirilir.

Hayvancılık:

Tunceli’de hayvancılık halkın temel geçim kaynağını teşkil eder. Besi hayvancılığı gelişmemiştir. Mer’a hayvancılığı yapılır. Sığır, koyun ve kıl keçisi beslenir. Arıcılık gelişmiştir.

Ormancılık:

Tunceli ilinde 210 bin hektar orman ve 50 bin hektar fundalık saha bulunmaktadır. Orman içinde 219 köy ve kenarında 69 köy yer alır. Bu ormanlardan yılda yaklaşık 420 bin ster (315 m3) yakacak odun elde edilir.

Mâdencilik:

Tunceli ili mâden bakımından zengin olmasına rağmen iklim şartları ve ulaşım güçlüğü sebebiyle sâdece tuz elde edilir.

Sanâyi:

Tunceli ili sanâyi bakımından en az gelişmiş illerimizden biridir. İlin çok dağlık ve yerleşim yerlerinin çok dağınık ve toprağın 5-6 ay karla örtülü olması pek az kısmının ekime elverişli olması ekonomi ve sanâyinin gelişmesini menfi olarak etkilemektedir